Licencia Kristína-GIS

Licenčná zmluva:

Toto je licenčná zmluva v žiadnom prípade to nie je kúpna zmluva.

Použitie programu Kristína-GIS (tento software) je viazané touto licenčnou zmluvou, ktorá definuje akým spôsobom môžete tento software užívať a obsahuje obmedzenie záruky. Stiahnutím, inštalácíí, kopírovaním alebo iným prístupom alebo užitím tohoto software súhlasíte, že budete viazaný touto licenčnou zmluvou.

PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY POUŽITIA
Tento software môžete používať len na jednom počítači alebo sieti súčasne len jedným používateľom. Ak si prajete použiť tento software pre viac používateľov budete potrebovať ďalšie licencie pre každého používateľa.

VYZKÚŠANIE A AKTIVÁCIA
Tento software nie je voľne šíriteľný software. V závislosti na nižšie uvedených podmienkach je Vám týmto udelená licencia na použitie tohto software pre účely bezplatného vyskúšania na skúšobnú dobu 21 dní. Tento software je po celú skúšobnú dobu plne funkčný. Pre použitie tohto software po uplynutí skúšobnej doby je vyžadovaný aktivačný poplatok. Po uplynutí skúšobnej doby už nebudete môcť tento software vyskúšať ani potom čo ho znovu nainštalujete. Kedykoľvek v priebehu skúšobnej doby alebo aj po jej uplynutí môžete získať aktivačný kód. Aktivačný kód Vám dovolí používať tento software bez časového obmedzenia a bude Vám zaslaný po prijatí aktivačného poplatku.

NEPRÍPUSTNÉ SPÔSOBY POUŽITIA
Nesmiete tento software predávať alebo prenajímať za finančnú úplatu.
Nesmiete tento software upravovať alebo zlučovať akúkoľvek časť tohto software s iným programom.
Nesmiete prevádzať spätnú analýzu, dekompilovať, deasemblovať či sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód tohto software a/alebo formátu dát.
Nesmiete vymazať alebo zakrývať označenie autorských práv.

ŽIADNY “MULTIPLEXING” ANI “POOLING”
Použitím software alebo hardware, ktoré znižujú počet elektronických zariadení priamo kontrolovaných alebo spravovaných prostredníctvom tohto software alebo elektronických zariadení, ktoré majú priamy prístup k serverovému software alebo ho užívajú, (niekedy nazývané multiplexing alebo pooling software alebo hardware) Vás nezbavuje povinnosti získať príslušný počet licencií; počet vyžadovaných licencií je rovný počtu samostatných vstupov do násobiaceho (multiplexing) alebo združovacieho (pooling) hardware alebo software.

ODDELENIE KOMPONENTOV
Tento software je licencovaný ako jediný produkt. Komponenty tohto software nesmú byť oddelené a inštalované alebo používané na viacerých počítačoch.

VYSOKO RIZIKOVÉ ČINNOSTI
Tento software nie je odolný proti chybám a nie je navrhnutý, vyrobený alebo zamýšľaný pre použitie alebo distribúciu ako kontrolné zariadenie v nebezpečnom prostredí vyžadujúcom bezchybný výkon, ako sú operácie v jadrových zariadeniach, letecká navigácia alebo komunikačné systémy, kontrola leteckej prevádzky, prístroje priamej podpory života alebo zbraňové systémy, v ktorých by mohlo zlyhanie tohto software viesť priamo ku smrti, zraneniu alebo vážnemu fyzickému poškodeniu alebo škodám na životnom prostredí (vysoko rizikové činnosti). Vzhľadom k tomu, autor konkrétne odmieta akúkoľvek výslovnú alebo zahrnutú záruku vhodnosti pre vysoko rizikové činnosti.

ZÁRUKA
Tento software je poskytovaný ‘tak ako je’, bez akejkoľvek záruky.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Autor tohto software nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za nepriame, zvláštne, náhodné, hospodárske alebo následné škody, a to bez ohľadu na povahu nároku, vrátane, nie však výlučne, strate na zisku, nákladov spôsobených oneskorením, prerušením obchodnej činnosti, stratou použiteľnosti, nákladov spôsobených stratou alebo poškodením dát či dokumentácie alebo zodpovednosti voči tretím stranám vzniknuté z akéhokoľvek dôvodu, a to ani v prípade, že na takúto škodu bol autor tohto software upozornený. Výška náhrady škody, ku ktorej môže byť autor tohto software povinný, nepresiahne v žiadnom prípade čiastku (v mene, v ktorej bola kúpna cena uhradená), ktorú ste za tento software zaplatili. Niektoré právne poriadky nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zákonných záruk alebo obmedzení zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, v dôsledku čoho sa na Vás vyššie uvedené obmedzenia nemusia vzťahovať.

UPOZORNĚNÍ: Tento software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami.

Copyright © 1998 – 2021 Josef Genserek