Licence Kristýna-GIS

Licenční ujednání:

Toto je licenční ujednání nikoliv kupní smlouva.

Použití programu Kristýna-GIS (tento software) je vázáno tímto licenčním ujednáním, které definuje jakým způsobem můžete tento software používat a obsahuje omezení záruky. Stažením, instalací, kopírováním nebo jiným přístupem nebo použitím tohoto software souhlasíte, že budete vázáni tímto licenčním ujednáním.

PŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ
Tento software smíte používat pouze na jednom počítači nebo síti současně pouze jedním uživatelem. Pokud si přejete použít tento software pro více uživatelů budete potřebovat další licence pro každého uživatele.

VYZKOUŠENÍ A AKTIVACE
Tento software není volný software. V závislosti na níže uvedených podmínkách je Vám tímto udělena licence na použití tohoto software pro účely bezplatného vyzkoušení na zkušební dobu 21 dní. Tento software je po celou zkušební dobu plně funkční. Pro použití tohoto software po uplynutí zkušební doby je vyžadován aktivační poplatek. Po uplynutí zkušební doby již nebudete moci tento software vyzkoušet ani poté co jej znovu naistalujete. Kdykoliv během zkušební doby nebo i po jejím uplynutí můžete získat aktivační kód. Aktivační kód Vám dovolí používat tento software bez časového omezení a bude Vám zaslán po obdržení aktivačního poplatku.

NEPŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ
Nesmíte tento software prodávat nebo pronajímat za finanční úplatu.
Nesmíte tento software upravovat nebo slučovat jakoukoliv část tohoto software s jiným programem.
Nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, deasemblovat či se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód tohoto software a/nebo formátu dat.
Nesmíte vymazat nebo zakrývat označení autorských práv.

ŽÁDNÝ „MULTIPLEXING“ ANI „POOLING“
Použitím software nebo hardware, které snižují počet elektronických zařízení přímo kontrolovaných nebo spravovaných prostřednictvím tohoto software nebo elektronických zařízení, které mají přímý přístup k serverovému software nebo jej užívají, (někdy nazývané multiplexing nebo pooling software nebo hardware) Vás nezbavuje povinnosti získat příslušný počet licencí; počet vyžadovaných licencí je roven počtu samostatných vstupů do násobícího (multiplexing) nebo sdružovacího (pooling) hardware nebo software.

ODDĚLENÍ KOMPONENTŮ
Tento software je licencován jako jediný produkt. Komponenty tohoto software nesmí být odděleny a instalovány nebo používány na více počítačích.

VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI
Tento software není odolný proti chybám a není navržen, vyroben nebo zamýšlen pro použití nebo distribuci jako kontrolní zařízení v nebezpečném prostředí vyžadující bezchybný výkon, jako jsou operace v jaderných zařízeních, letecká navigace nebo komunikační systémy, kontrola leteckého provozu, přístroje přímé podpory života nebo zbraňové systémy, ve kterých by mohlo selhání tohoto software vést přímo ke smrti, zranění nebo vážnému fyzickému poškození nebo škodám na životním prostředí (vysoce rizikové činnosti). Vzhledem k tomu, autor konkrétně odmítá jakoukoliv výslovnou nebo zahrnutou záruku vhodnosti pro vysoce rizikové činnosti.

ZÁRUKA
Tento software je poskytován ‚tak jak je‘, bez jakékoliv záruky.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Autor tohoto software nenese v žádném případě odpovědnost za nepřímé, zvláštní, náhodné, hospodářské nebo následné škody, a to bez ohledu na povahu nároku, včetně, nikoliv však výlučně, ušlého zisku, nákladů vzniklých prodlením, přerušením obchodní činnosti, ztrátou použitelnosti, nákladů způsobených ztrátou nebo poškozením dat či dokumentace nebo odpovědnosti vůči třetím stranám vzniklé z jakéhokoliv důvodu, a to ani v případě, že na takovou škodu byl autor tohoto software upozorněn. Výše náhrady škody, k níž může být autor tohoto software povinnen, nepřesáhne v žádném případě částku (v měně, v níž byla kupní cena uhrazena), kterou jste za tento software zaplatili. Některé právní řády nedovolují vyloučení nebo omezení zákonných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, v důsledku čehož se na vás výše uvedená omezení nemusejí vztahovat.

UPOZORNĚNÍ: Tento software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami.

Copyright © 1998 – 2021 Josef Genserek