Licencja Krystyna-GIS

Licencja na używanie Krystyna-GIS:

To jest umowa licencyjna, a nie umowa sprzedaży.

Krystyna-GIS (to oprogramowanie) jest dostarczane na warunkach określonych w niniejszej licencji która określa co można robić z tym oprogramowaniem oraz zawiera ograniczenia gwarancji. Zgadzasz się na te warunki przez pobieranie, instalowanie, kopiowanie, lub uzyskiwanie w inny sposób dostępu lub używanie tego oprogramowania.

DOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA
Możesz używać tego oprogramowania tylko na pojedynczym komputerze lub sieci i tylko przez jednego użytkownika w tym samym czasie. Jeśli oprogramowanie ma być używane przez większą liczbę użytkowników, potrzebne są dalsze licencje dla każdego z nich.

EWALUACJA I AKTYWACJA
To nie jest darmowe oprogramowanie. Na poniższych warunkach, zostaje Ci niniejszym udzielona licencja na używanie tego oprogramowania w celach ewaluacyjnych, bez opłat, przez 21 dni. Oprogramowanie to jest w pełni funkcjonalne przez ten okres. Aby używać oprogramowania po 21 dniach ewaluacji konieczne jest uiszczenie opłaty aktywacyjnej. Po wygaśnięciu okresu ewaluacyjnego niemożliwa jest ponowna ewaluacja oprogramowania nawet po jego reinstalacji. W dowolnym momencie w czasie ewaluacji lub po jej zakończeniu możliwe jest otrzymanie kodu aktywacyjnego. Po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej otrzymujesz kod aktywacyjny który pozwala na korzystanie z oprogramowania bez ograniczeń.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA
Licencjobiorca nie może sprzedawać, wynajmować lub wydzierżawiać tego oprogramowania.
Licencjobiorca nie może modyfikować tego oprogramowania lub włączać całości lub jego części do innego oprogramowania.
Licencjobiorca nie może odtwarzać, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy niniejszego oprogramowania i/lub formatów danych.
Licencjobiorca nie może usuwać ani ukrywać żadnych zapisów dotyczących zastrzeżeń prawnych.

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE TECHNIK ZWIELOKRATNIAJĄCYCH – MULTIPLEXING I POOLING
Użycie oprogramowania lub sprzętu które zmniejsza liczbę urządzeń elektronicznych bezpośrednio monitorowanych lub zarządzanych przez to oprogramowanie lub uzyskującego bezpośredni dostęp lub wykorzystującego to oprogramowanie (oprogramowanie lub sprzęt wykorzystujące " multiplexing" lub " pooling") nie powoduje zmniejszenia liczby potrzebnych licencji; liczba wymaganych licencji jest równa liczbie unikalnych wejść z systemów zwielokratniających.

SEPARACJA KOMPONENTÓW
To oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Poszczególne komponenty tego oprogramowania nie mogą być oddzielane i instalowane lub używane na wielu komputerach.

DZIAŁANIA W WARUNKACH WYSOKIEGO RYZYKA
To oprogramowanie nie jest odporne na błędy i nie jest zaprojektowane, wykonane lub przeznaczone do użycia lub sprzedaży jako element sterowania w środowiskach wysokiego ryzyka wymagających bezpiecznego działania, takich jak instalacje nuklearne, nawigacja lotnicza, systemy komunikacyjne, systemy kontroli ruchu lotniczego, urządzenia podtrzymujące życie, systemy militarne oraz inne w których niewłaściwe działanie oprogramowania może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia lub poważnych zniszczeń materialnych lub szkód dla środowiska naturalnego (Działania w Warunkach Wysokiego Ryzyka). Stosownie do tego autor wyklucza jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność za używanie tego oprogramowania narażonego na Działania w Warunkach Wysokiego Ryzyka.

OGRANICZENIE GWARANCJI
To oprogramowanie jest dostarczane ‘takie jakie jest’, bez jakiejkolwiek gwarancji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W żadnym przypadku autor tego oprogramowania nie będzie odpowiedzialny za pośrednie, specjalne, przypadkowe, ekonomiczne lub skutkowe szkody, niezależnie od natury roszczenia, włączając w to bez ograniczeń utracone zyski, koszty opóźnień, przerwy w działalności, utratę użyteczności, koszty utraconych bądź zniszczonych danych lub dokumentacji lub koszty odpowiedzialności przed stronami trzecimi pochodzące z różnych źródeł, nawet jeśli autor tego oprogramowania został powiadomiony o możliwości takich szkód. W żadnym przypadku odpowiedzialność autora tego oprogramowania nie może przekraczać kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę (w walucie użytej do zapłaty) za to oprogramowanie. Na niektórych obszarach prawo nie pozwala na wyłączenie bądź ograniczenie implikowanych gwarancji bądź ograniczeń odpowiedzialności za przypadkowe lub skutkowe szkody, w takim wypadku powyższe ograniczenia lub wyjątki nie obowiązują Licencjobiorcy.

UWAGA: To oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie i postanowienia międzynarodowe.

Copyright © 1998 – 2021 Josef Genserek