Zmena absolútnych ciest v katalógu priestorových dát na relatívne

Pre zmenu absolútnych ciest v katalógu priestrových dátových zdrojov načítajte tento katalóg ako tabuľku, kliknite na pole IMAGE a zvolte príkaz Vypočítať. Potom stačí vložiť do dialógu pre výpočet hodnoty poľa text, ktorý je uvedený nížšie a stlačiť tlačidlo Vypočítať.

StringList sl;
[IMAGE].SeparateToList("\\", sl);
Number nCount;
sl.Count(nCount);
nCount = nCount - 1;
sl.Get(nCount, [IMAGE]);