Rozpowszechnianie własnych map na CD

Poczynając od wersji 1.2 (build 1.050628) przeglądarki Krystyna-GIS, możliwe jest umieszczanie map na dysku CD-ROM wraz z przeglądarką Krystyna-GIS. Użytkownicy mogą korzystać z map zawartych na dysku CD bez konieczności instalowania czegokolwiek na swoim komputerze. Ten artykuł opisuje jak to zrobić.

Przed rozpoczęciem tworzenia prezentacji należy utworzyć katalog na dysku twardym. W tym katalogu będzie umieszczona zawartość dysku CD. Na końcu procesu zawartość tego katalogu zostanie nagrana na płytę. W dalszej części artykułu katalog ten będzie nazywany cdrom.

5 kroków które należy wykonać aby utworzyć dysk CD:

 • Skopiowanie zawartości katalogu z zainstalowaną przeglądarką Krystyna-GIS do katalogu cdrom
 • Skopiowanie danych do katalogu cdrom
 • Utworzenie projektu zawierającego prezentację map
 • Utworzenie pliku autorun.inf
 • Nagranie zawartości katalogu cdrom na dysk CD
 • Krok pierwszy
  Zainstaluj przeglądarkę Krystyna-GIS na twardym dysku. Znajdź katalog instalacyjny (najczęściej jest to C:\C:\Program Files (x86)\Christine-GIS 1.5) i skopiuj jego zawartość do katalogu cdrom.

  Krok drugi
  W katalogu cdrom utwórz podkatalog gdzie będą przechowywane dane. W dalszej części artykułu podkatalog będzie nosił nazwę data. Skopiuj wszystkie potrzebne dane do katalogu data. Dla dużych zbiorów danych zalecane jest utworzenie indeksu przestrzennego (plik *.six). Po edycji legendy lub dokonaniu klasyfikacji danych parametry te można zapisać do pliku legendy (*.leg). Zapisz indeksy przestrzenne i pliki legendy wraz z danymi.

  Krok trzeci
  Uruchom przeglądarkę Krystyna-GIS, stwórz prezentację map i zapisz ją jako projekt (plik *.cri) używając względnych odniesień do danych. Możesz wzbogacić swój projekt używając poniższych dwóch skryptów.

 • Użyj poniższego skryptu aby pokazać baner startowy i zmienić ikonę oraz tytuł aplikacji. Oczywiście należy w tym celu przygotować plik z ikoną (icon.ico) zawierający wersję małą (16×16 pikseli) oraz dużą (32×32 pikseli) i plik z banerem startowym (banner.bmp). Następnie należy w dokumencie typu script umieścić następujący kod źródłowy nazywając go “About Presentation”, sprawdzić poprawność syntaktyczną oraz ustawić skrypt jako skrypt startowy (w dialogu Właściwości Projektu).

 • App application;
  application.SetName("My Presentation");
  
  MsgBox dlg;
  Number nValue;
  Bool bValue;
  
  ' full file name of icon file
  Project proj;
  String sProjDir;
  proj.GetProjDir(sProjDir);
  String sIconFN;
  sIconFN = sProjDir + "\\icon.ico";
  
  ' open dynamic linked library
  DLL myDll;
  myDll.Load("user32.dll", bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' find procedure for loading icon from file
  NumberList parameters;
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(1);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(-1);
  myDll.FindProc("LoadImageA", parameters, bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' call procedure for loading icons from file
  Number hBigIcon hSmallIcon;
  myDll.CallProcNumInt(hBigIcon, 0, sIconFN, 1, 32, 32, 16);
  if (hBigIcon == 0); exit; endif;
  myDll.CallProcNumInt(hSmallIcon, 0, sIconFN, 1, 16, 16, 16);
  if (hSmallIcon == 0); exit; endif;
  
  ' find procedure for sending message to a window
  parameters.Empty();
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(-1);
  myDll.FindProc("SendMessageA", parameters, bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' send message for setting application’s icon
  Number hWnd;
  application.GetMainWindowHWND(hWnd);
  myDll.CallProcNumInt(nValue, hWnd, 128, 0, hSmallIcon);
  myDll.CallProcNumInt(nValue, hWnd, 128, 1, hBigIcon);
  
  ' close library
  myDll.Unload();
  
  ' show startup banner for three seconds
  String sBannerFN;
  sBannerFN = sProjDir + "\\banner.bmp";
  dlg.ShowBmp(sBannerFN, 3, FALSE, 2);
  application.Sleep(3);
  
 • Jeśli chcesz zawrzeć w prezentacji opis lub instrukcje dla użytkowników, utwórz plik RTF z odpowiednimi informacjami (instructions.rtf) i umieść następujący kod źródłowy w kolejnym skrypcie nazwanym “Instructions”.

 • ' full file name of file with instructions
  Project proj;
  String sFN;
  proj.GetProjDir(sFN);
  sFN = sFN + "\\instructions.rtf";
  ' read contents of the file
  File myFile;
  myFile.Open(sFN, OPEN_EXISTING);
  String sInstructions;
  myFile.Read(sInstructions);
  myFile.Close();
  ' show instructions
  MsgBox dialog;
  dialog.Report(sInstructions, 640, 480);
  
 • Zalecane jest zamknięcie i zablokowanie powyższych skryptów tak aby uniknąć ich modyfikacji przez użytkowników. Skrypty można uruchamiać przez podwójne kliknięcie w skrypt w oknie projektu. Dlatego umieść następujący kod w skrypcie, uruchom go, a następnie usuń skrypt z projektu.

 • Script s;
  s.AttachDoc("About Presentation");
  s.CloseWithLock();
  s.AttachDoc("Instructions");
  s.CloseWithLock();
  
 • Podpowiedź: Możesz pokazywać twoje własne Porady Dnia. Zamień zawartość pliku christine.tip w katalogu instalacyjnym aplikacji na plik z twoimi poradami. Każda linia w tym pliku to jedna porada. Maksymalna długość porady to 320 znaków.

  Krok czwarty
  Utwórz plik autorun.inf w katalogu cdrom. Dzięki temu system Windows po wykryciu obecności płyty CD w napędzie CD-ROM uruchomi odpowiednią aplikację na podstawie zawartości pliku autorun.inf. Zalecana zawartość pliku autorun.inf przedstawiona jest poniżej.

  [autorun]
  open="Christine-GIS\Christine.exe project.cri"
  icon=icon.ico
  

  Krok piąty
  Wreszcie czas na nagranie zawartości katalogu cdrom na płytę CD i weryfikację poprawności wykonania wszystkich kroków. Po włożeniu nagranej płyty do napędu powinna się automatycznie uruchomić przeglądarka Krystyna-GIS, a następnie załadować projekt z prezentacją. Skrypt startowy powinien zaprezentować baner startowy i zmienić ikonę oraz tytuł aplikacji.
  Uwaga: System Windows posiada opcję pozwalającą na wyłączenie trybu automatycznego uruchamiania wkładanych płyt CD. W takim wypadku należy aplikację uruchomić ręcznie.


  Appendix A – Zawartość dysku CD-ROM

  Na poniższym obrazku przedstawiono zawartość katalogu głównego płyty CD. Wszystkie skrypty w artykule są zgodne z prezentowaną strukturą katalogów.