Distribúcia Vašich máp na CD

Kristína-GIS Prehliadačka 1.2 (od zostavenia 1.050628) Vám umožňuje šíriť spolu s údajmi Vaše mapové prezentácie na CD. Pokiaľ použijete program Kristína-GIS Prehliadačka, užívatelia budú schopný pracovať s Vašou mapovou prezentáciou bez nutnosti inštalovať akýkoľvek software na ich počítač. Tento článok popisuje tvorbu takého distribučného CD.

Pred tým, než začnete pripravovať svoju mapovú prezentáciu vytvorte na svojom pevnom disku adresár. Do tohoto adresára budete postupne ukladať obsah Vašeho distribučného CD. V závere celý obsah tohto adresára vypálite na CD. V tomto článku je tento adresár pomenovaný cdrom.

Prehľad piatich krokov vytvorenia Vašeho distribučného CD

 • Zkopírujte Vašu inštaláciu Kristíny-GIS Prehliadačky do adresára cdrom
 • Zkopírujte Vaše dáta do adresára cdrom
 • Vytvorte projekt s mapovou prezentáciou
 • Vytvorte súbor autorun.inf
 • Nakoniec musíte vypáliť obsah adresára cdrom na CD médium a všetko vyzkúšať

  Prvý krok
  Nainštalujte program Kristína-GIS Prehliadačka na Váš pevný disk. Nájdite inštalačný adresár (pravdepodobne C:\Program Files (x86)\Christine-GIS 1.5) a skopírujte ho do adresára cdrom.

  Druhý krok
  V adresári cdrom vytvorte podadresár, do ktorého umiestnite dáta. V tomto článku je tento podadresár nazvaný data. Skopírujte všetky dáta potrebné pre vytvorenie prezentácie do adresára data. Pre veľké dátové sady je doporučené vytvoriť priestorový index (súbory *.six). Potom čo nastavíte symboliku dát alebo dáta klasifikujete môžete tieto nastavenia uložiť do súboru legendy (súbory *.leg). Priestorové indexy a súbory s legendou ukladejte spoločně s dátami.

  Tretí krok
  Spustite program Kristína-GIS Prehliadačka, vytvorte Vašu mapovú prezentáciu a uložte ju do súboru projektu (projekt.cri) s použitím relatívnych ciest k dátam. Váš projekt môžete zdokonaliť pomocou následujúcích dvoch skriptov.

 • Nížšie uvedený skript zobrazí uvítaciu bitmapu a zmení ikonu a titulok programu. Pre správnu funkciu si musíte pripraviť súbor s malou (16×16 pixelov) a veľkou (32×32 pixelov) ikonou (icon.ico) a súbor s uvítacou bitmapou (banner.bmp). Následujuci zdrojový kód vložte do skriptového dokumentu nazvaného “O prezentácii”, zkontrolujte syntaxiu a nastavte spúšťanie tohto skriptu pri načítání projektu (v dialógu Vlastnosti projektu).

 • App application;
  application.SetName("Moja prezentácia");
  
  MsgBox dlg;
  Number nValue;
  Bool bValue;
  
  ' úplný názov súboru s ikonou
  Project proj;
  String sProjDir;
  proj.GetProjDir(sProjDir);
  String sIconFN;
  sIconFN = sProjDir + "\\icon.ico";
  
  ' otvorim dll knižnicu
  DLL myDll;
  myDll.Load("user32.dll", bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' nájdenie procedúry na načítanie ikony zo súboru
  NumberList parameters;
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(1);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(-1);
  myDll.FindProc("LoadImageA", parameters, bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' volanie procedúry pre načítanie ikony zo súboru
  Number hBigIcon hSmallIcon;
  myDll.CallProcNumInt(hBigIcon, 0, sIconFN, 1, 32, 32, 16);
  if (hBigIcon == 0); exit; endif;
  myDll.CallProcNumInt(hSmallIcon, 0, sIconFN, 1, 16, 16, 16);
  if (hSmallIcon == 0); exit; endif;
  
  ' nájdenie procedúry pre zasielanie zpráv oknu
  parameters.Empty();
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(-1);
  myDll.FindProc("SendMessageA", parameters, bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' pošlem zprávu, ktorou nastavím ikonu programu
  Number hWnd;
  application.GetMainWindowHWND(hWnd);
  myDll.CallProcNumInt(nValue, hWnd, 128, 0, hSmallIcon);
  myDll.CallProcNumInt(nValue, hWnd, 128, 1, hBigIcon);
  
  ' zavriem knižnicu
  myDll.Unload();
  
  ' zobrazím uvítaciu bitmapu po dobu troch sekúdn
  String sBannerFN;
  sBannerFN = sProjDir + "\\banner.bmp";
  dlg.ShowBmp(sBannerFN, 3, FALSE, 2);
  application.Sleep(3);
  
 • Ak chcete do Vašeho projektu zahrnúť tiež nejaké informácie alebo pokyny pre užívateľov, vytvorte RTF súbor s informáciami (instructions.rtf) a vložte nasledujúci kód do ďalšiaho skriptového dokumentu nazvaného “Informace”.

 • ' úplný názov súboru s informáciami
  Project proj;
  String sFN;
  proj.GetProjDir(sFN);
  sFN = sFN + "\\instructions.rtf";
  ' prečítam obsah súboru
  File myFile;
  myFile.Open(sFN, OPEN_EXISTING);
  String sInstructions;
  myFile.Read(sInstructions);
  myFile.Close();
  ' zobrazím informácie
  MsgBox dialog;
  dialog.Report(sInstructions, 640, 480);
  
 • Odporúčame Vám uvedené skripty uzamknúť – zabráníte tak užívateľom meniť ich. Užívatelia môžu tieto skripty spúšťať dvojklikom myši v okne stromového prehliadača projektu. Vložte nasledujúcí kód do skriptového dokumentu, skontrolujte syntaxiu a spustite ho. Potom odstráňte tento skriptový dokument z projektu.

 • Script s;
  s.AttachDoc("O prezentácii");
  s.CloseWithLock();
  s.AttachDoc("Informace");
  s.CloseWithLock();
  
 • Rada: Môžete zobrazovat vlastné Tipy na dnešný deň. Nahraďte obsah súboru christine.tip v inštalačnom adresári Kristíny vlastnými tipmi. Každý riadok v tomto súbore je jeden tip. Maximální dĺžka každého tipu je 320 znakov.
 • Štvrtý krok
  Vytvorte súbor autorun.inf v adresári cdrom. Windows detekuje vloženie CD do mechaniky CD-ROM a môže spustiť nejakú aplikáciu v závislosti na obsahu súboru autorun.inf, ktorý je umiestnený na vloženom CD. Odporúčaný obsah súboru autorun.inf pre Vašu prezentáciu je nasledujúci.

  [autorun]
  open="Christine-GIS\Christine.exe projekt.cri"
  icon=icon.ico
  

  Piaty krok
  Nakoniec vypáľte obsah adresára cdrom na CD médium a všetko vyskúšajte. Keď vložíte vypálené CD do mechaniky CD-ROM, spustí sa prehliadačka Kristína-GIS a načíta Váš projekt. Pri oteváraní projektu je spustený skript, ktorý zobrazí uvítaciu bitmapu a zmení ikonu a titulok programu.
  Poznámka: Windows majú možnosť vypnutie funkcie automatického prehrávania. V tomto prípade musia užívatelia spustiť prezentáciu dvojklikom na súbor projektu.


  Dodatok A – Obsah distribučného CD

  Následujúci obrázok adresárovej štruktúry ukazuje obsah distribučného CD. Všetky skripty v tomto článku prepokladajú uvedenú adresárovú štruktúru.